لعابدار

هنر لعاب کاری از دیرباز در معماری ایرانی متداول بوده است که علاوه بر زیبایی دارای مزایایی از قبیل کاهش جذب آب ،افزایش مقاومت در مقابل عوامل فرسایشی می باشد.

NG
NG
KG
KG
D2-G
D2-G
D1-G
D1-G
DTG
DTG