یونیک

زیبایی و الگوی حاصل از چیدمان ویا قالب در داخل و خارج بنا (ساختمان)هویت خاصی رابه ساختمان می بخشد، که می توانیم با این المانها و هنر زیبای معماری چیدمانهای مختلفی را ایجاد کنیم.

H1
H1
KT
KT
H
H
J
J
KR
KR
AT
AT
J-1
J-1
H2
H2
HA-1
HA-1
HA
HA