رستیک

سبک رستیک یک سبک طبیعی و ارگانیک میباشد ، در این سبک علاوه بر خصوصیات آنتیک و کهنه ، سطوح ناهموارتر بوده و بی نظمی بیشتری رادر اتمام کار مشاهده میکنیم، از اینرو این سبک گرمایی خوشایند و اصیلی دارد.

P1
P1
PB
PB
P
P
BS
BS
PB1
PB1