آنتیک

امروزه در هنر معماری مدرن ، می توان با استفاده از آجرهای آنتیک تجلی زمان گذشته را ایجاد نمود.

در این نوع آجر گوشه ها پخ و گرد ، سطح زبر و ناصاف و ابعاد ناهمگون می باشند.

F2
F2
D2
D2
A2
A2
A1
A1
T2
T2
N
N