کلاسیک

حضور گرم و طبیعت آجر در معماری و طراحی داخلی نه تنها رنگ نباخته است بلکه امروزه آجرهای قزاقی و ختایی و….. با بهبوددر فرآیند تولید (استحکام ، کاهش جذب آب و تنوع رنگ) در شکل و قالب های متنوع تری رخ نمایی می کند

D3
D3
D1
D1
CA
CA
B
B
S
S
M
M
K
K
F1
F1
L
L
R1-R5
R1-R5